Sustainable Dynamic Change leidt u naar een duurzame cultuurontwikkeling

Sustainable Dynamic Change leidt jou naar een duurzame cultuuromslag

Sustainable Dynamic Change staat voor een bedrijfsmatige cultuurontwikkeling, doorgevoerd door de organisatie zelf.
Een van de belangrijkste overtuigingen achter SDC is dat enkel door de organisatie zelf geïmplementeerde cultuurontwikkelingen op de lange termijn succesvol kunnen zijn.

Meer weten?

Voor wie is SDC?

SDC is bedoeld voor middelgrote tot grote organisaties die interne duurzame en dynamische cultuurveranderingen willen realiseren. Het veranderproces is opgedeeld in drie essentiële en intensieve fasen:

  • richten
  • inrichten
  • verrichten

Hoe werkt SDC?

SDC is dus geen hit-and-run instrument waarbij de cultuurverandering via enkele workshops wordt vormgegeven en op vrijdagmiddag om 15:00 uur ingaat. Dat klinkt leuk maar werkt niet, zeker niet op lange termijn.
SDC is een garantie voor een cultuuromslag die beklijft, omdat de verandering vanuit het DNA van jouw organisatie komt.

Het team achter SDC bied je de initiële handvatten, helpt je gestructureerd op weg en begeleid je bij het boeken van de eerste successen; vervolgens ligt de verdere uitvoering volledig in handen van uw mensen, jouw organisatie. Jij bepaalt de snelheid, thema’s, onderwerpen en doelgroepen, Kortom: jij bent volledig in controle. Zo wordt de gewenste verandering structureel en toekomstbestendig gerealiseerd en geborgd. Door de eigen medewerkers, binnen de eigen onderneming, vanuit jouw bedrijfs-DNA.

De verandering die met SDC wordt ingezet, wordt door de aanpak dus vooral gestut door de medewerkers zelf. Samen vormen ze de ruggengraat van jouw organisatie, samen vormen ze sleutels tot uw gezamenlijke succes. Dwars door de organisatiestructuur implementeren zij SDC; exact toegespitst op het beoogde doel en de verschillende doelgroepen.

Meer weten?

Wat zijn de verschillende fases?

Het verwezenlijken van de gewenste cultuurverandering gaat niet over een nacht ijs. Een veranderingsproces is immers alleen effectief als het door de gehele organisatie heen – van beneden naar boven en van boven naar beneden en onderlinge samenhang tussen de verschillende afdelingen – wordt gedragen en uitgevoerd. Om die complete steun te garanderen, is een gedegen opbouw onontbeerlijk. Daarom kent SDC drie verschillende fasen: Richten, Inrichten en Verrichten. Elk met een eigen looptijd en elk essentieel voor een blijvend succes.

Fase 1: Richten

Echte verandering kan pas worden doorgevoerd als bekend is wát er exact moet worden ontwikkeld. Daarom wordt in de eerste maand, tijdens de Richtfase, zowel de huidige,  als de gewenste situatie en de GAP geanalyseerd. Dit gebeurt door het team van SDC, in nauwe samenwerking jouw managementteam/directie en de sleutelgroep.

Lees meer

Fase 1: Richten

Echte verandering kan pas worden doorgevoerd als bekend is wát er exact moet worden ontwikkeld. Daarom wordt in de eerste maand, tijdens de Richtfase, zowel de huidige,  als de gewenste situatie en de GAP geanalyseerd. Dit gebeurt door het team van SDC, in nauwe samenwerking jouw managementteam/directie en de sleutelgroep.

Is het doel helder? Dan volgt een driedaagse workshop die niet alleen richting geeft aan de gewenste verandering, maar ook de kaders biedt om deze verandering succesvol door te voeren. Tijdens de unieke ‘View from the Top’ workshop krijgt het managementteam helder inzicht in processen op besturingsniveau. Op historische locaties die generatie op generatie tot de verbeelding blijven spelen: gebieden waar de Eerste en Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid woedden.

Na afloop van deze fase volgt een grondige evaluatie en worden de vervolgstappen verder vastgesteld. De sleutelgroep, de randvoorwaarden, de focusgebieden en de aanpak van monitoring en besturing door het MT/Directie worden gedefinieerd. Klaar voor fase 2: de Inrichtfase.

Hier worden de deelnemers meegenomen in verhalen en gebeurtenissen die zich op strategisch besturingsniveau tijdens de beide wereldoorlogen voordeden. Hierbij komen het Angelsaksische en het Rijnlandse systeem ruimschoots aan bod. Over de ideologieën heen wordt een functionele link gelegd met het besturen van ondernemingen anno nu: historisch besef wordt toekomstig succes.

Fase 2: Inrichten

In de intensieve Inrichtfase wordt de sleutelgroep nauwgezet samengesteld en gedegen opgeleid. Hierbij worden resultaten, bevindingen en alle facetten van het tijdens de Richtfase vastgestelde veranderplan bediscussieerd. Ook vindt in deze fase de kennisoverdracht van de unieke verandermethodiek van SDC plaats.

Lees meer

Fase 2: Inrichten

In de intensieve Inrichtfase wordt de sleutelgroep nauwgezet samengesteld en gedegen opgeleid. Hierbij worden resultaten, bevindingen en alle facetten van het tijdens de Richtfase vastgestelde veranderplan bediscussieerd. Ook vindt in deze fase de kennisoverdracht van de unieke verandermethodiek van SDC plaats.

Zijn alle gewenste veranderingen helder in kaart gebracht en is alle relevante kennis overgeheveld, dan wordt de sleutelgroep in staat gesteld om deze veranderingsprocessen binnen de organisatie te implementeren. Hierbij volop gebruikmakend van het binnen de organisatie aanwezige vakmanschap en met de volledige steun vanuit management.

Fase 3: Verrichten

Nu de juiste veranderrichting is bepaald, de sleutelgroep is samengesteld, opgeleid en de juiste handvatten heeft, is het tijd voor de Verrichtfase. In deze definitieve fase worden de gewenste veranderingen doorgevoerd.

Lees meer

Fase 3: Verrichten

Nu de juiste veranderrichting is bepaald, de sleutelgroep is samengesteld, opgeleid en de juiste handvatten heeft, is het tijd voor de Verrichtfase. In deze definitieve fase worden de gewenste veranderingen doorgevoerd.

Dit gebeurt modulair, per gewenste verandering en uiteraard met een constante terugkoppeling naar de organisatie. Deze uitgebreide aanpak zorgt ervoor dat de ingezette verandertrajecten een constant en wezenlijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering zijn en blijven. Zodat ingezette veranderingen ook daadwerkelijk succesveranderingen op korte én lange termijn worden.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op middels +31 (0) 6 53720063 of via onderstaand contactformulier

Contact
Privacy

Jan Kloppers

Telefoonnummer: +31 (0) 6 53720063

Vindt ons ook op

LinkedIn